در این پست پروژه ای را برایتان قرار دادیم که توسط آن می توانید فایل های انتخاب شده از یک مسیر را بصورت گروهی تغییر نام یا Rename کنید