در اینجا به 22 تگ جدید که در HTML5 نیاز به آشنایی با آنها داریم اشاره می کنیم.